HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
TỔNG HỢP Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HĐQLCLBV Về Hoạt động Cải tiến chất lượng Bệnh viện 6 tháng cuối năm 2018
TỔNG HỢP Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HĐQLCLBV Về Hoạt động Cải tiến chất lượng Bệnh viện 6 tháng cuối năm 2018
KẾ HOẠCH Cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh năm 201
KẾ HOẠCH Cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh năm 2018
BIÊN BẢN Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2018
BIÊN BẢN Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2018
BÁO CÁO Thực hiện hoạt động Cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh năm 2018
BÁO CÁO Thực hiện hoạt động Cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh năm 2018
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
0258.246.2095
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh